Schoolinformatie

Schooltijden

De groepen van onze school hebben de volgende begin- en eindtijden:

  ochtend middag
maandag 08.30 - 12.00 uur 12.30 - 14.30 uur
dinsdag 08.30 - 12.00 uur 12.30 - 14.30 uur
woensdag 08.30 - 12.30 uur alle groepen vrij
donderdag 08.30 - 12.00 uur 12.30 - 14.30 uur
vrijdag 08.30 - 12.00 uur 12.30 - 14.30 uur

Let op: groep 1 is op maandagmiddag en vrijdagmiddag vrij.  


We volgen een continu-rooster. Alle leerlingen blijven over.

We openen de deuren van de school op vaste tijdstippen:
's ochtends om 08.15 uur (15 min. voor aanvang)
 

Wij vragen u uw kind niet eerder dan op de aangegeven tijden naar school te brengen of te laten gaan. Er is voor de ochtendschooltijd niet altijd toezicht op het plein.

Vakantieregeling

Houdt u bij het plannen van uw vakanties en uitstapjes rekening met onderstaande regeling. Buiten deze vakantieregeling om mag de directeur alleen om dringende redenen verlof verlenen en nooit ten behoeve van extra vakantiedagen (zie schoolverzuimregeling in de schoolgids). De regeling voor het schooljaar 2016 - 2017 kunt u terug lezen onder het kopje vakanties.

Vanwege de veiligheid hanteren wij 3 gouden regels:

  1. Komt u met de auto, zet u die dan in de parkeerhaven tegenover de school, zodat alle kinderen (ook de grotere) en de ouders veilig het schoolterrein kunnen betreden en/of verlaten. Op de stoep parkeren (zeker vlak bij de ingang) belemmert het uitzicht. En ……… durft u ook elkaar op onveilig of hinderlijk parkeren aan te spreken??
  2. Wacht u na schooltijd op uw kind(eren) binnen het hek. Daar is voldoende ruimte aan de zijde van de gymzaal. Zo kunnen alle kinderen gemakkelijk bij hun fiets en veilig naar hun wachtende ouders of zelfstandig naar huis.
  3. Om het einde van de lessen in de lokalen niet te verstoren en om onveilige situaties te voorkomen vragen wij u met klem de meegekomen peuters onder uw toezicht te houden. Laat u hen s.v.p. niet voor de ramen spelen zolang de lessen nog bezig zijn!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Mocht uw kind toch eerder dan op de gevraagde tijdstippen op school komen, laat het dan binnen de hekken wachten i.v.m de veiligheid.

Fietsenstalling

De fietsen van de groepen 1, 2 en 3 worden geplaatst in het korte deel van de stalling. De fietsen van groepen 4 t/m 8 daarentegen in het lange deel van de stalling. In principe gaan we er vanuit dat elk kind zijn/haar fiets dagelijks mee naar huis neemt. Het komt echter nogal eens voor dat er een fiets zonder bericht blijft staan!

We adviseren bij een geplande overnachting de fiets op slot op het achterterrein van de school te (laten) zetten. I.v.m. de veiligheid is het niet toegestaan de fiets in de school te plaatsen. Ook overdag is het op slot zetten van de fietsen geen overbodige luxe. Om vernielingen te voorkomen is het voor de leerlingen niet toegestaan zich in de fietsenstalling op te houden, anders dan voor het halen of brengen van hun fiets.

Voor schooltijd

Bij het brengen van uw kind(eren) nodigen wij met name de ouders van de groepen 1, 2 en 3 uit om het klaslokaal binnen te komen. U kunt dan even belangstelling tonen voor waar uw kind op school mee bezig is. Weest u zich ervan bewust, dat het wel erg vol wordt, als veel ouders lang in het lokaal van hun kind blijven. Van de kinderen van de hogere groepen wordt meer zelfstandigheid verwacht, met name wat betreft het zorgdragen voor hun eigen spullen.

Deze ouders kunnen ook dagelijks de mededelingen op de TV (in de hal) lezen en boodschappen aan de leerkrachten doorgeven. Indien andere ouders mededelingen of vragen hebben kunnen zij een briefje meegeven en/of een kort telefonisch berichtje doen.

Vanaf 08:15 uur zijn de kinderen van harte welkom. Als de kinderen eenmaal binnen zijn, gaan ze direct naar hun eigen groep toe. Dus niet meer naar buiten. Als de eerste bel klinkt, gaan alle kinderen naar binnen.

De eerste bel gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. Dan komen de leerlingen binnen en verlaten de ouders van de groepen 1, 2 en 3 de school.

De tweede bel gaat op het moment dat in alle klassen de lessen moeten beginnen. Wij verzoeken u hieraan mee te werken.

Pauze

Om twee “evenwichtige” lesblokken te krijgen op de ochtend is de pauze vastgesteld op 10.15 uur – 10.30 uur. We zouden graag zien dat uw kind iets te eten en/of drinken meeneemt als onderbreking van de ochtend. Dus een boterham, fruit of melk (geen chips, snoep e.d.) Het is bedoeld als tussendoortje: geeft u s.v.p. niet teveel mee. Kinderen uit de onderbouw nemen dit, om verwarring te voorkomen, mee in een tas die voorzien is van hun naam.

Overblijven

Alle kinderen blijven over van 12.00 uur – 12.30 uur. Op die tijden komen er overblijfkrachten op school om met de overblijvers te eten en te “spelen”. De leerlingen dienen hun eigen brood, fruit en drinken mee te nemen.

Gymnastiek en zwemmen

In de gymzaal (Spoorstraat) is het dragen van gymkleding verplicht. Zorgt u ervoor, dat dat gemakkelijke kleding (shirtje, broekje) is en wilt u deze kleding regelmatig mee (laten) nemen naar huis om te wassen? Ook het dragen van gymschoenen (liever geen “balletjes”) is verplicht i.v.m. gevaar op voetschimmel. In de gymzalen zijn schoenen met zwarte zolen niet toegestaan.

Gymtijden:

(dagdelen staan vast, tijden worden nader bepaald)

Groep 1-2 dagelijks buiten of in het speellokaal
Groep 3-4 vrijdagmorgen
Groep 5-6 woensdagmorgen
Groep 7-8 woensdagmorgen en vrijdagmorgen

Zwemtijd:

Groep 5-6: maandag om de week van .......

De leerlingen gaan op de fiets met de leerkracht naar het zwembad. De kinderen waarvan de ouders een toestemmingsformulier hebben getekend mogen op eigen gelegenheid naar huis. De andere kinderen fietsen met de groeps-leerkracht mee terug naar school.

Gesprek met leerkracht

Wij verzoeken u schoolse aangelegenheden die u met de groepsleerkracht van uw kind(eren) of de directeur wilt bespreken voor of na schooltijd aan te kaarten bij de desbetreffende persoon. In overleg kan er dan besproken worden of u direct te woord gestaan kunt worden of dat een afspraak op korte termijn wenselijk is.

Ouders krijgen in het schooljaar meermalen de gelegenheid om de leerkracht van uw kind te spreken op de zgn. 10-minutengesprekken. De gesprekken vinden driemaal per jaar plaats.

Rapporten

Tweemaal per jaar ontvangt uw kind een rapport. Deze rapporten worden gebundeld in een multimap en bewaard op school. Na groep 8 mag uw kind de map met alle rapporten houden.

Huisbezoek

De leerkracht van de leerlingen van groep 1 gaat op huisbezoek. Deze huisbezoeken vinden uiteraard plaats op een tijdstip in overleg, bijv. tussen de middag.

Agenda's

De leerlingen in groepen 7 en 8 maken gebruik van een schoolagenda die door school wordt verstrekt. Daarin wordt onder begeleiding van de leerkracht alles genoteerd wat betreft huiswerk, belangrijke data en afspraken. Deze agenda zal elke dag op school moeten zijn en na schooltijd mee naar huis genomen moeten worden. Kijkt u deze thuis ook regelmatig met uw kind in? Alleen dan wordt het een gewoonte en werkt het ook echt.

Multomap

De groepen 5 t/m 8 slaan veel losbladig lesmateriaal op in een 23-rings multomap. Deze moet door de leerling vanaf groep 5 zelf worden aangeschaft. De map blijft eigendom van het kind en gaat na groep 8 mee naar huis.

Logopedie

Mevr. Marianne Dirven, de schoollogopediste, komt op een aantal dagen de school bezoeken. De nadruk ligt hierbij op het screenen van leerlingen (met uw toestemming) op spraak-taalproblemen.

Jeugdbladen

Via school kunnen de kinderen zich abonneren op de jeugdbladen Bobo, Okki, Taptoe en Hello You. De bladen worden vanaf dit schooljaar rechtstreeks naar de thuisadressen gestuurd.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage was vorig schooljaar een vast bedrag per kind: € 20,--. Tijdens de jaarvergadering 2018 - 2019 wordt de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Deze bijdrage wordt door het bestuur van de oudervereniging (OV) geïnd, evenals een nader vast te stellen bedrag per kind t.b.v. extra activiteiten binnen de culturele vorming. Van het bestuur van de OV ontvangt u hierover nader bericht.

Hulpouders

Voor alle ouderhulp geldt, dat we via het bestuur van de oudervereniging alle benodigde hulp hebben geïnventariseerd. Menig ouder heeft al ingetekend, maar er zijn ook nog activiteiten waarvoor we mensen zoeken. Het kan daarom zijn, dat het bestuur van de OV nog een beroep op u doet!

We hopen op een heel fijn schooljaar met u en uw kinderen!!

Sociale media

Sint Andreasschool

Word wie je bent

Log in